About Us – О нама

Mission and goals...

Our mission is to participate in the area of social and economic development of the modern liberal-democratic state of Serbia and promotion of liberal-democratic values, civil and human rights.

We believe that the development, values and rights in accordance with the principles of the NGO are reflected in:

  1. The meaningful political system with transparent political processes, which includes strong and viable democratic institutions in accordance with respect of international standards of legal state, rule of law and civil rights;
  2. Free market economy regarding actual social preconditions and capacities;
  3. Civil society and citizen as the basic beneficiary and protector of liberal and democratic values, which main attributes are civil responsibility and preventive acting to achieve functionality, rationality, transparency, and responsibility of the viable public administration.

The Objectives:
1) Development of the civil society
2) Protection of the human rights and freedom
3) Increasing youth mobility
4) Improvement of environmental protection
5) Raising the level of political and social culture
6) Providing assistance to socially vulnerable groups of the population 
7) Improvement of economic development through education. 

We are ...

The nonprofit and nongovernmental organization, established on January 17th, 2004, in Belgrade, Serbia. We are registered in the Register of NGO’s of the Ministry for Human and Minority Rights, registration page No 2243, row No 6153.

NGO Founders:
Dragisa Zivkovic 
Irina Slavkovic 
Danijela Petrovic 
Miodrag Milosavljevic 
Vladimir Havrilcak 
Ivana Radic 
Nikola Tarbuk 
Dusan Tonic 
Igor Ivic 
Vladimir Pilja 
Predrag Oljaca 
Mladen Ostojic

Currrent members of the NGO:
Dragisa Zivkovic
Ana Marija Dinic
Danijela Havrilcak
Vladimir Havrilcak
Ivana Bjelica
Igor Ivic 
Marko Matic
Jovana Zivkovic
Nikola Tarbuk
Aleksandar Kurlagic
Marija Milutinovic


Мисија и циљеви...

Наша мисија је да узмемо учешће у области друштвено-економског развоја модерне европске либерално-демократске државе Србије и промоције либрално-демократских вредности, људских и грађанских права.

Верујемо да су развој, вредности и права, у складу са начелима Удружења, оличени у:

  1. сврсисходном политичком систему са транспарентним политички процесима, који чине јаке и стабилне демократске институције у складу са интернационалним стандардима поштовања владавине права, правне државе, људских и грађанских права;
  2. тржишној економији са обзиром на актуелне социјалне предуслове и капацитете;
  3. цивилном друштву и грађанину као основном кориснику и чувару либералних и демократских вредности, чији су главни атрибути цивилна одговорност и превентивно деловање са циљем да се обезбеди функционалност, сврсисходност, транспаретност и одговорност у раду државних органа.

Циљеви Удружења:
1) Развој цивилног друштва;
2) Заштиту људских права и слобода;
3) Подизање мобилности младих;
4) Унапређење заштите животне средине;
5) Подизање нивоа политичке и друштвене културе; 
6) Пружање помоћи социјално угроженим слојевима становништва;
7) Унапређење економског развоја кроз едукацију.

Ми cmo...

Удружење грађана, непрофитно и невладино, формирано 17. јануара 2004. године у Београду. уписани смо у Регистар удружења грађана, који се води при Министарству за људска и мањинска права на регистарском листу број 2243 под редним бројем 6153.

Oснивачи удружења:
Драгиша Живковић
Ирина Славковић
Данијела Петровић
Миодраг Милосављевић
Владимир Хаврилчак
Ивана Радић
Никола Тарбук
Душан Тонић
Игор Ивић
Владимир Пиља
Предраг Ољача
Младен Остојић

Актуелни чланови удружења: 
Драгиша Живковић
Ана Марија Динић
Данијела Хаврилчак
Владимир Хаврилчак
Ивана Бјелица
Ивић Игор
Марко Матић
Јована Живковић
Никола Тарбук
Александар Курлагић
Марија Милутиновић

...Статут